Jak zostać naszym wolontariuszem?

„Cóż takiego skłania wolontariusza do poświęcenia swego życia dla innych?
Przede wszystkim naturalny odruch serca, który przynagla każdego człowieka
do pomocy 
drugiemu-bliźniemu. (…)
Wolontariusz, gdy bezinteresownie może dać innym coś z siebie, doświadcza radości,
która przewyższa to, co dokonał”.

Jan Paweł II

        Wolontariuszem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach może zostać każda osoba, która zapoznała się z Programem wolontaryjnym i identyfikuje się z naszą misją i celami. Każdy, kto chce bezinteresownie, bezpłatnie i dobrowolnie poświęcić trochę swojego wolnego czasu innym. Wolontariuszem może być ten, kto chce i jest w stanie świadomie działać na rzecz innych, przy czym świadomość ta jest rozumiana jako dobry stan psychiczny, dobry stan zdrowia, który umożliwia pozytywne działanie na rzecz własnego środowiska. Chodzi tu o osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych, które ukończyły lat 18 oraz osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, które ukończyły co najmniej lat 16, po uzyskaniu zgody rodziców lub opiekunów prawnych na udział dziecka w wolontariacie. Przed podjęciem aktywności wolontaryjnej warto zastanowić się jakie chcesz podejmować działania jako wolontariusz.

Kandydat na wolontariusza zgłasza chęć uczestnictwa w MOPR Wolontariat Kielce poprzez wypełnienie:

Następnym krokiem jest spotkanie z koordynatorem wolontariatu, podczas którego obie strony mają możliwość poznania się, wypowiedzenia i zadania pytań. Kolejny etap to udział w szkoleniu ABC Wolontariatu w zakresie zasad działania wolontariatu, aspektów prawnych i organizacyjnych, bezpieczeństwa, a także praw i obowiązków wolontariusza. Po szkoleniu wolontariusz może dokonać wyboru zakresu współpracy bądź utwierdzić się, że dokonał właściwego wyboru, jeśli przyszedł z konkretną propozycją współpracy. Wolontariusz otrzymuje propozycje zadań do wykonania, jeśli je akceptuje, podpisuje porozumienie o współpracy wolontaryjnej, otrzymuje skierowanie do pracy wolontaryjnej w środowisku osoby, rodziny objętej pomocą społeczną. Ponadto wolontariusz otrzymuje:

  • legitymację – dokument, który uprawnia wolontariusza do wykonywania świadczeń wolontaryjnych z ramienia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach. Legitymacja ze zdjęciem, pieczątką MOPR i datą jej ważności, służy do okazania się dokumentem na żądanie osoby objętej świadczeniami lub jej pełnomocnika, krewnych tej osoby bądź przedstawiciela MOPR. W celu wydania legitymacji wolontariusz proszony jest o dostarczenia zdjęcia o rozmiarach 3,5×4,5 cm.
  • kartę pracy wolontariusza – dokument, którego celem jest rejestr działań i czasu pracy, jaką wolontariusz wykonał.

W oparciu o te dokumenty wolontariusz ma prawo do uzyskania zaświadczenia o współpracy, a na żądanie także jej ocenę.WSPÓŁPRACUJEMY

WSPIERAJĄ NAS

Powered by WordPress | Designed by: Best SUV | Thanks to Toyota SUV, Ford SUV and Best Truck