O nas

„To wielka sztuka umieć dawać tym, którzy nie umieją prosić
i umieć odmawiać tym, którym proszenie przychodzi zbyt łatwo”.

Stefan Garczyński

 

Wolontariat Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach działa od 2013 roku. Zasady jego funkcjonowania określa Program wolontaryjny w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Kielcach. Powstał on w głównej mierze z uwagi na brak wolontariuszy ukierunkowanych na pomoc klientom ośrodka pomocy społecznej. Głównym celem wolontariatu jest uzupełnienie działań w obrębie świadczonych usług pomocy niematerialnej dla osób i rodzin, korzystających z pomocy społecznej oraz pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

„Kiedy w 2013 r. powołano Wolontariat w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Kielcach, nie sądziłem, że stanie się on kluczowym miejscem rozwoju aktywności dla wielu ludzi oraz przestrzenią kreującą wizerunek wolontariatu, która na stałe wpisze się w mapę Kielc i działań naszego Ośrodka. Dzięki obecności wolontariuszy MOPR może lepiej i szybciej odpowiadać na potrzeby osób w trudnej sytuacji życiowej, objąć opieką więcej osób potrzebujących, oferować im szerszy zakres usług. Ochotnicy zmieniają też postrzeganie ośrodka z „rozdawaczy pieniędzy” na miejsce, gdzie każdy w trudnej sytuacji uzyska odpowiednią pomoc, wreszcie na „Miejsce Przyjazne Wolontariuszom”. Przypomnę, że nasza działalność została zauważona i nagrodzona takim tytułem w 2013 roku, przez Diecezjalne i Regionalne Centrum Wolontariatu podczas Świętokrzyskiej Gali Wolontariatu”.

podkreśla Mariusz Przepióra, koordynator ds. wolontariatu MOPR, podczas „Dnia Wolontariusza w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Kielcach” 3 lutego 2016 roku.

Inicjatywa wolontariatu łączy się z misją społeczną jednostki organizacyjnej samorządu terytorialnego, jaką jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach i rozwija się dzięki stale rosnącej energii społecznej wolontariuszy. Nadrzędnym celem Programu wolontaryjnego jest budowanie i wzmacnianie więzi międzyludzkich, aktywizowanie potencjału i zasobów społeczności lokalnej. Wolontariat MOPR Kielce opiera się przede wszystkim na dobrowolnym osobistym zaangażowaniu wolontariuszy, poprzez wkład pracy własnej lub transfer umiejętności i kompetencji.

Działania wolontaryjne realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach nie miałyby szansy powodzenia, gdyby nie ochotnicy, którzy wspierają działania tutejszego Ośrodka poprzez pracę na rzecz dzieci, młodzieży, osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych. Wolontariusze są najważniejszym ogniwem w procesie wdrażania i realizacji działań wolontaryjnych, włączają się w naszą codzienną pracę, wspierają nas w pomocy osobom potrzebującym pomocy zarówno w działaniach bezterminowych w wolontariacie stałym, jak i w działaniach krótkoterminowych w wolontariacie akcyjnym.

Wolontariat Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach umożliwia zaangażowanie wolontariuszy w działania często niedoceniane czy niedostrzegane, które trudno jest zlecić czy kupić, tj. wsparcie, rozmowa, spacer, rozwijanie zainteresowań, ludzka serdeczność, dobre serce. Praca wolontaryjna daje sposobność pomocy drugiemu człowiekowi, któremu ośrodek nie zawsze jest w stanie udzielić wsparcia w sposób wyczerpujący. Angażując wolontariuszy może lepiej i szybciej reagować na potrzeby klientów, rozszerzać zakres świadczonych usług, stanowiąc tym samym dopełnienie i urozmaicenie systemu pomocy społecznej.

MOPR Wolontariat Kielce to inicjatywa skupiająca w szczególności ludzi obdarzonych wielką wrażliwością na potrzeby innych, dostrzegających wokół siebie tych, którzy potrzebują pomocy, umiejących dzielić się z innymi swoim czasem wolnym, zdolnościami i optymizmem. Dla wielu młodych ludzi poszukujących dla siebie miejsca w życiu, to okazja do nowych wyzwań i poczucia, że robią coś naprawdę ważnego. Dzięki podejmowanym działaniom nabierają oni wiary we własne możliwości oraz pewności siebie. Najczęściej ochotnicy podejmują działania zgodnie z tym, co uznają za ważne i wartościowe we własnym interesie i dla zaspokojenia pewnych swoich potrzeb. Praca społeczna również zaspokaja potrzeby ludzkie, między innymi potrzebę kontaktów z innymi, afiliacji czy samorealizacji. Zdobywają przy tym doświadczenie, które przyda im się w późniejszej pracy zawodowej. W ten sposób każda ze stron zyskuje dzięki wolontariatowi coś ważnego.

W działania wolontaryjne Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach włącza się z roku na rok coraz więcej ochotników. Są to głównie osoby w przedziale wiekowym 16-76 lat, w przeważającej mierze kobiety, uczniowie szkół średnich, studenci, harcerze i emeryci, 80% zaangażowanych ochotników to młodzi ludzie do 25 roku życia, pozostałe 20% stanowi grupę osób aktywnych i nieaktywnych zawodowo (bezrobotni, renciści, emeryci).

Źródło: Opracowanie MOPR Wolontariat Kielce

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach nadając charakter zgodnego z potrzebami działania, stworzył podstawy profesjonalnego wolontariatu polegające na ukierunkowanej rekrutacji, doborze i szkoleniu wolontariuszy, jak również na koordynacji i ocenie ich pracy. Dąży również do przełamania negatywnego stereotypu pracy ochotnika i pracy społecznej.

Sposób współpracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z wolontariuszami ma w przeważającej mierze wpływ na rozwój skali podejmowanych działań i ich sprawne funkcjonowanie. Ośrodek wspiera wolontariuszy w bieżących działaniach, jak również dba o rozwój ich kompetencji w tym zakresie, udziela wsparcia szkoleniowego, pedagogiczno-psychologicznego oraz przepływu doświadczeń z tym związanych. Odpowiedzialność i troska o wolontariuszy nie jest potrzebą, ale koniecznością dbania o dobrą jakość świadczonej pomocy, dbania o dobry, rzetelny wolontariat.

MOPR zachęca ochotników do włączania się w wolontariat poprzez organizowanie spotkań informacyjnych w szkołach, na uczelniach, a także poprzez zamieszczanie komunikatów na stronach internetowych, umieszczanie plakatów i ulotek w miejscach publicznych.

Źródło: Opracowanie MOPR Wolontariat Kielce

MOPR Wolontariat Kielce podejmuje działania mające na celu:

 • rozpoznawanie przez pracowników MOPR potrzeb poszczególnych środowisk do pracy
  z wolontariuszem
 • rekrutowanie i nabór wolontariuszy
 • szkolenie i przygotowanie wolontariuszy do wykonywania zadań
 • zawarcie porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontaryjnych
 • skierowanie i wprowadzenie wolontariusza w środowisko pracy przez pracownika socjalnego
 • określenie obszarów i zasad działań wolontariusza w danym środowisku
 • współpracę z pracownikami MOPR, odbiorcami pracy wolontariuszy i partnerami lokalnymi
 • koordynowanie i monitorowanie bieżących działań wolontariuszy
 • organizowanie i promowanie akcji krótkoterminowych
 • integrację środowiska wolontariuszy
 • motywowanie i nagradzanie wolontariuszy
 • organizowanie „Dnia Wolontariusza w Miejskim Ośrodku Pomoc Rodzinie w Kielcach”
 • promocja wolontariatu w środowisku lokalnym.

Wolontariat przy ośrodku pomocy społecznej umożliwia uzyskanie rzetelnych danych na temat osób potrzebujących wsparcia wolontariuszy. W praktyce pomoc osobom wykluczonym i zagrożonym wykluczeniem koncentruje się głównie na zaspokajaniu podstawowych potrzeb. Świadczenia pieniężne udzielane przez instytucje pomocy społecznej są niezbędne, ale nie mobilizują do samodzielnego działania osób z nich korzystających. Prowadzi to do wzrostu postaw roszczeniowych i uzależnienia od otrzymywanej pomocy materialnej. Tym problemom próbuje sprostać wolontariat w MOPR, który profesjonalnie zorganizowany stanowi uzupełnienie pracy socjalnej, pozwala aktywizować zarówno osoby korzystające z pomocy jak i społeczność lokalną, a wielu osobom umożliwia zaspokojenie życiowych potrzeb. Wolontariusze opiekujący się klientami MOPR przeciwdziałają ich marginalizacji, są dla nich wzorem aktywnej, otwartej na innych postawy. Klienci odpowiednio przygotowani przez pracowników socjalnych mogą także sami angażować się w działania na rzecz innych, co pomaga walczyć z negatywnym zjawiskiem postawy roszczeniowej i przyczynia się do ich aktywizacji społecznej.

W przypadku pomocy indywidualnej (np. pomoc w odrabianiu lekcji, pomoc w opiece nad osobami starszymi, samotnymi, niepełnosprawnymi) świadczonej przez wolontariuszy w domach podopiecznych, pracownik socjalny jest odpowiedzialny za wprowadzenie wolontariusza w środowisko pracy i uzgodnienie zasad takiej współpracy. Pracownik socjalny zyskuje tym samym sprzymierzeńca w prowadzeniu pracy z rodziną ku konstruktywnej zmianie, a także ma szerszy i głębszy ogląd sytuacji.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach w ciągu zaledwie 3 lat realizacji Programu wolontaryjnego wypracował i wystandaryzował profesjonalne narzędzia pracy sprzyjające tworzeniu systemowych rozwiązań ułatwiających wkomponowanie wolontariatu w codzienne życie jako zjawiska o niezmiernie ważnym znaczeniu społecznym. Potwierdzeniem rzetelności podejmowanych działań są opinie naszych wolontariuszy, pracowników socjalnych i klientów pomocy społecznej. Klienci wyrażają zadowolenie ze współpracy, w szczególności podkreślając troskę, indywidualne podejście oraz kompetencje naszych wolontariuszy. Pracownicy socjalni twierdzą, że obecność wolontariuszy pozwala im lepiej prowadzić pracę socjalną, daje ożywczą energię i przeciwdziała wypaleniu zawodowemu. Ochotnicy, dzięki podejmowanym działaniom, pozwalają przełamać stereotypy i często mylne wyobrażenia o problemach społecznych, chorobach, środowiskach dotkniętych problemami, promują działalność wolontaryjną w środowisku lokalnym.

W realizacji zadań statutowych MOPR korzysta z pomocy nauczycieli akademickich, pedagogów i dyrektorów kieleckich szkół, współpracuje także z wieloma instytucjami i organizacjami promującymi ideę wolontariatu w lokalnym środowisku na zasadzie partnerskiego współdziałania, takimi, jak Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, czy Diecezjalne Centrum Wolontariatu i Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach. Nawiązana współpraca umożliwia zaangażowanie w działania na rzecz potrzebujących wsparcia znacznie większej liczby osób i zaistnienie wolontariuszy w przestrzeni publicznej miasta. Wolontariusze MOPR Wolontariat Kielce zaangażowani byli w prace w organizacji ważnych wydarzeń Miasta Kielce, takich, jak:

Źródło: Opracowanie MOPR Wolontariat Kielce

O powodzeniu działań akcyjnych decyduje nie tylko liczba osób zaangażowanych w działanie, ale przede wszystkim pasja i entuzjazm, z jakim podchodzą wolontariusze do postaw i działań prospołecznych. Staramy się, aby nasi wolontariusze dobrze czuli się w miejscu pracy, by mieli jasno określony zakres obowiązków, bezpieczne warunki wykonywanej pracy, by czuli się potrzebni i mieli świadomość, że współuczestniczą w ważnych dla miasta wydarzeniach.

MOPR Wolontariat Kielce wyznaczone cele osiąga dzięki zaangażowaniu wolontariuszy, którzy mają świadomość wpływu ich pracy na dobro drugiego człowieka i poprawę sytuacji społecznej. W udzielaniu profesjonalnej pomocy osobom borykającym się z różnymi trudnościami, coraz większą rolę odgrywają wolontariusze. Rozwijający się ruch wolontaryjny świadczy o wzroście świadomości i potrzebie zaangażowania się ludzi we wzajemną pomoc. MOPR Wolontariat Kielce, dzięki działalności i aktywność wolontariuszy, wpływa między innymi na rozwój lokalnych społeczności i więzi lokalnych, poszerzanie zakresu usług oferowanych przez ośrodek pomocy społecznej, kształtowanie postaw obywatelskiej solidarności i współdziałania.

Ponadto, uzasadnieniem innowacyjności funkcjonowania „Programu wolontaryjnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Kielcach” jest zasada wzajemności, w której Ośrodek oferuje profesjonalną wieloprofilową edukację młodzieży w zamian za zaangażowanie społeczne. MOPR rozpoczynając współpracę z wolontariuszami zwrócił uwagę na instrumentarium działań wzmacniających pracę ochotników poprzez:

 • prowadzenie szkoleń, warsztatów (skupiając się na pracy nad motywacją i silnymi stronami wolontariusza, asertywnością, wzmocnieniem poczucia własnej wartości oraz umiejętnością identyfikacji i realizacją działań wolontaryjnych, komunikacją)
 • formy wsparcia pedagogiczno-psychologicznego
 • integrację środowiska wolontariuszy (spotkania wspierające bieżące działania, wymiana doświadczeń, spotkania okolicznościowe, ogniska, zabawy karnawałowe)
 • koordynację i monitoring działań wolontaryjnych
 • nagradzanie wolontariuszy (pisemne podziękowania zamieszczane również w Internecie, bilety na basen, do kina, do teatru, Dzień Wolontariusza)
 • rozwiązywanie pojawiających się konfliktów.

Zaplanowane i przemyślane w dłuższej perspektywie działania, które w sposób kompleksowy ujmują wolontariat, np. w formie długoterminowego programu, potwierdzają celowość prowadzonych działań i stwarzają szansę na wpisanie wolontariatu na stałe w funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach. Dzięki sprawnej koordynacji działań wolontaryjnych, ochotnicy mogą czuć się bezpiecznie i swobodnie się rozwijać.

Ważnym elementem współpracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z wolontariuszami jest nagradzanie i docenianie pracy wolontariuszy zaangażowanych w działania wolontaryjne. Ośrodek corocznie organizuje Dzień Wolontariusza pod patronatem Wojewody Świętokrzyskiego i Prezydenta Miasta Kielce, podczas którego nagradza wytypowanych wolontariuszy reprezentujących różne środowiska i obszary życia społecznego. Okazywana wdzięczność ma wymiar szczególny. To dzień, kiedy słowo dziękuję kierowane jest do wszystkich – wolontariuszy, sponsorów i przyjaciół wolontariatu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach, bez których wolontariat nie mógłby istnieć. Wyróżnienie „Wolontariuszy Roku” jest wyrazem docenienia przez MOPR wybitnych postaw i osiągnięć wolontariuszy. U podstaw opracowanego Programu wolontaryjnego zdefiniowana została aspiracja, by każdy wolontariusz biorący udział w podejmowanych działaniach, odczuwał satysfakcję z realizowanych przedsięwzięć oraz czuł realny wpływ na funkcjonowanie wolontariatu. Większa widoczność i docenienie przez Dyrekcję MOPR to dodatkowe, poza satysfakcją własną z bezinteresownej pomocy potrzebującym, korzyści z wolontariatu społecznego dla ochotników. To bardzo istotne, aby wolontariusze czuli się docenieni. Trzeba również pamiętać o tym, że nie wszyscy chcą dostawać dyplomy i wyróżnienia, czy udzielać wywiadów. Należy robić to wszystko z dużym wyczuciem, taktem, uwzględniając potrzeby wolontariuszy.

Ponadto MOPR Wolontariat Kielce w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, 5 grudnia, co roku rekomenduje wolontariuszy do konkursu „Laur Wolontariatu”, organizowanego przez Diecezjalne i Regionalnego Centrum Wolontariatu. Podczas Świętokrzyskiej Gali Wolontariatu przyznawane są statuetki i podziękowania dla najaktywniejszych wolontariuszy naszego regionu. W 2013 roku Laurem Wolontariatu uhonorowano naszą wolontariuszkę, starachowiczankę – Małgorzatę Czechowską.

Czytaj więcej: Świętokrzyskie Laury Wolontariatu 2013 rozdane

 

 WSPÓŁPRACUJEMY

WSPIERAJĄ NAS

Powered by WordPress | Designed by: Best SUV | Thanks to Toyota SUV, Ford SUV and Best Truck